لیست کارشناسان خدمات پس از فروش شرکت فناوری بیمارستانی

نمایندگی انحصاری صنعت  تجهیزات پزشکی صاایران

نام و نام خانوادگی شهر ردیف
سعید میزبانی اصفهان ۱
رضایاراحمدی اصفهان ۲
نویدذوالفقاری
اصفهان ۳
سیدمیلاد باقریان
اصفهان ۴
صابرفرهادی
کرمانشاه ۵
محمدرسولی
تبریز ۶
محمدسجاد خرم
شیراز ۷
محسن نوائی
شیراز ۸
جلال مهدی زاده
مشهد ۹
علی رستم زاده گنجی
بابل ۱۰
امیداعلمی
قزوین ۱۱
میثم فلاحی
تهران ۱۲
مسعود عرب
تهران ۱۳
امیدخطیبی
تهران ۱۴
حمزه شیخ سلطانی
اهواز ۱۵
جواددهنوی
مشهد ۱۶
صابرفرهادی
کرمان ۱۷
محمد رضا مددی همدان ۱۸
ایباس یوسفی
زاهدان ۱۹
سیدمتین آذرافروز
ارومیه ۲۰
علی پور کرمانیان تهران 21