سامانه مکان یابی داخل ساختمان(RTLS)


رصد موقعیت لحظه ای بیماران اورژانس در ساختمان
رصد موقعیت لحظه ای همراهان، بطور مثال برای سرشماری ایشان در پایان وقت ملاقات
ارائه دسترسی به کادر درمان حسب مسئولیت و ملاحظات در دسترسی

اعمال ملاحظات ایمنی

ترددبیماران با بیماری های ویژه

تردد به کادر درمان به مکان های استرلیزه

تردد همراهان

اعمال ملاحضات ایمنی

تردد کارکنان و مراجعین

 

انتقال اقلام و تجهیزات درمانی و بیمارستانی

تجهیزات استریل

زباله های عمومی

مدیریت حضور کادر در مان بر بالین بیمار

رصد موقعیت لحظه ای تجهیزات بیمارستانی متحرک مثل التراسود و رادیولوژی پرتایل

انبارگردانی بلادرنگ تجهیزات در داخل ساختمان ها

تعریف آلارم های متنوع برای جابجایی با خروج تجهیزات

تردد کادر درمان، بیماران و همراهان

آمارهای استفاده از تجهیزات و اتاقها و تخت های بیمارستانی