تهران، نیاوران، ابتدای منظریه یک، پلاک یکinfo@hospitech.ir021-26454092

CDP

پروب تشخیص سرطان

  • معرفی
  • کاربرد
  • ویژگی ها
  • مکانیسم عمل
  • مقایسه با فروزن پاتولوژی
  • استانداردها :

این سیستم با دریافت شناسه‌یِ ثبت اختراع آمریکا موفق شده است فاصله بین تشخیص تا درمانِ سرطان را بسیار کوتاه ‌کند. CDP سلول­های پیشْ‌ْسرطانی و سرطانی در توده‌ها‌یِ خارج شده و در حفره‌یِ ایجاد شده پس از برداشتن توده از بدنِ‌ بیمارانِ سرطانِ پستان را در حین عمل شناسایی می‌کند و به جراح اعلام می‌نماید. این دستگاه تکنولوژی‌ایست که به عنوان کمکْ‌ جراح وارد عمل شده است و با قابلیت منحصر به فرد و حساسیتِ بالایی که دارد توانسته با حذف قطعیِ سلول­هایِ مشکوک و پرخطرِ سرطانی، از باقی ماندنِ آن‌ها درون بدن و به دنبال آن جراحی­های مجدد و عوارض جانبیِ بیشتر جلوگیری کند. همچنین با تشخیصِ فوری و دقیق در لحظه منجر شده تا بخش کمتری از بدن بیمار برداشته شود و با کمترین آسیبی که به بافت­های سالم می‌رساند، بیمار را از نقص عضو نجات می‌دهد. از اینرو این دستگاه هم در جراحی موثر واقع می‌شود و درصد خطای تکنولوژی‌های پیش از خود را تا حد زیادی کاهش می‌دهد و هم بازگشت سلامت بیمار را بیش از پیش تضمین می‌کند تا از مشکلات روانی و طولِ درمان‎های پرهزینه‌یِ بیشتر جلوگیری شود.

این دستگاه دارای مجوز صادر شده از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اختراع گرنت شده به شماره US 10,786,188 B1 می باشد.

کاربرد CDP :

برای اولین بار در جهان، یک سیستم دقیق و آنی (Real time system) که پروبِ تشخیصیِ سرطان-(CDP) نام دارد، بطور ویژه برای شناساییِ حضور سلول­های پیشْ‌ْسرطانی و سرطانی در مارجین‌های بیرونی، روی  توده‌یِ خارج شده و درونی و مرزهای بافتی درون بدن بیمار در محل عمل (cavity side) برای جراحان حوزه سرطانِ پستان طراحی و ساخته شده است.

(CDP) در حین عمل جراحی، مارجین­های حاوی سلول‌هایِ پیشْ‌بدخیم و بدخیم را بر پایه‌یِ سنجش الکترونیکیِ متابولیزم(hypoxia glycolysis) بصورت زنده  با کمک یک سنسور سوزنی با کالیبراسیون پاتولوژی، با دقت چند میلی­متر، ظرف ۱۵ ثانیه تشخیص میدهد و هر ناحیه‌یِ مارجینِ داخل بدن(Cavity side margin) که مشکوک باشد را به جراح اعلام می­کند.

قابلیت بارزِ تشخیصِ دقیق و لحظه‌ایِ سلول­های سرطانی توسط CDP در مارجین­های داخلی، پس از خارج کردن تومور، برای بیش از ۱۰۰۰ نمونه‌یِ بالینیِ درونْ‌بدنیِ سینه با حساسیت97   درصد بصورت کلی و 94 درصد بصورت اختصاصی به بدست آمده است. در

بطور کلی این سیستم می‌تواند در دو پروتکل مجزا مورد استفاده قرار گیرد: در پروتکل اول به عنوان یک ابزار تشخیصیِ مکمل در حضور تست فروزن و در پروتکل دوم به عنوان یک ابزار تشخیصیِ جایگزین در غیاب تست فروزن، به عنوان کمکْ‌جراح برای بررسیِ مارجین­ها وارد عمل می­شود.

ویژگی های محصول :

توانایی منحصر به فرد در بررسی غیر تهاجمی مارجین های داخلی توده در حین عمل جراحی

تشخیص سریع میزان درگیری بافت و پیشرفت یماری

سرپروب یکبار مصرف برای جلوگیری از انتقال آلودگی

افزایش میزان تشخیص صحیح وضعیت مارجین ها از 88% به 98% پس از استفاده از دستگاه CDP در کنار پاتولولژی روزن و پرمننت

کاهش تعداد مارجین های آلوده باقی مانده در بدن بیماران در میان 1180 مارجین بررسی شده از 144 به 22 مورد

عملکرد و مکانیزم به روش سیستم الکتروشیمیایی

اعلام نتیجه تشخیصی به ورت کمی جهت حذف و یا حفظ بافت

کاربری راحت و آسان

افزایش فاکتور پیش آگاهی و کاهش میزان مرگ و میر در بیماران سرطانی

مکانیسم عمل دستگاه CDP :

سیسـتم پروب تشخیصی سرطان CDP از  سـه سـوزن حسگر مجتمع و یک برد نمایشگر الکتریکی تشکیل شده است.

تشخیص مارجین، با وارد کردن سـوزنها در بافـت مارجین و سـپس با ثبـت داده های پیک های الکتروشـیمیایی در کمتـر از  40ثانیه انجام میشود.

مکانیزم چنین تشخیص پاتولوژیکی طبقه بندی شده ای، براساس پیک های جریان H2O2 آزاد شده در طی سـه پروسـة مهمی اسـت که در سلولهای اپیتلیال فعال میشـود:

اول: تحریک سلولهای طبیعی با آسیب رسانی به DNA و فعالسازی آنکوژن به صورت نشانه ای از شروع تومور

دوم : ژنهای تومورزا اثر Warburg reverse که در آن H2O2 آزاد شـده حاصل از سـلول های پیش تهاجمی/سـرطانی در محیط اطراف تومور، عملکرد فیبروبلاسـت های مرتبط با تومور (TAFs )را از متابولیسـم هوازی به بی هوازی، تغییر میدهد

سـوم:glycolysis hypoxia   سـلولهای تومور، که متابولیسـم متمایز آنها نسـبت به سلولهای سالم است

مقایسه با فروزن پاتولوژی  :

در حیـن عمـل جراحی برداشتن تومور سرطانی سینه جهت اطمینان از سرطانی نبودن مارجینهای جراحی، پروسه ی پاتولوژی صورت میگیرد، به قسـمی که مرزهای تومور برداشـته شـده به پاتولوژی فروزن Pathology Frozen فرستاده میشود و ظرف مدت سی تـا چهل دقیقـه جواب احتمال سرطانی بـودن آن اعالم میشود؛ که پروسه ای زمانبر است و به علت عدم فیکساسـیون( Fixation ) کامـل نمونـه، احتمال کاهش دقـت رنگ گیری و اعالم نتیجه ی غلط وجود دارد. درواقع، روند زمانبر و کم دقت بررسی مارجین به همراه 20 تا 70 درصد منفی کاذب، محدودیتهای ارزیابی مارجینها در پاتولوژی فروزن هنگام جراحی به حساب میآیند. حتی در صـورت درسـت بـودن آن، این تشـخیص بـر روی مارجینهای روی تومور خارج شده صـورت گرفته و امـکان وجـود سلولهای سرطانی پراکنده و بسیار فعال در مارجیـن سـمت بدن  هنوز وجود دارد. علاوه بـر آن، در بیماران شیمی درمانی شده(نئوادجوانت) امکان اسـتفاده از فروزن به دلیل آسیبهای بافتی شدید در اثر شیمی درمانی وجـود ندارد.

پس از خارج کردن تومور و پاکسازی مارجینها توسط پاتولوژی فروزن، سیسـتم CDP به عنوان یک ابزار تشخیصی مکمل میتواند با دقت چنـد میلیمتر هـر ناحیـهی مشکوک در مارجینهای داخل بدن را ظرف مدت 30 ثانیه در حین عمل، با کمک یک سنسـور سـوزنی بـا کالیبراسـیون پاتولـوژی بـه جـراح اعلان نمایـد.

استانداردها :

IEC 60601-1 :2016

IEC 60601-1-2: 2014

ISO 62304

ISO 10993-10

ISO 11607-1

INSO 3001-1

ISO 13485