نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز

گزارش تصویری از غرفه صاایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی پزشکی تبریز زمان :۲۵الی ۲۸مرداد۱۴۰۰ساعت بازدید ۱۱الی۱۸