ارزیابی خطر انتقال عفونت هاي بيمارستاني

بررسی روش های کنترل عفونت بیمارستانی

ﭼﮑﯿﺪه

ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:

در ﺧﻼل دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱/۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣـﻮرد  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ۹۹۰۰۰ ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺳﻄﻮح ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﮐـﺎف ﻓﺸﺎرﺳـﻨﺞ، ﮔﻮﺷـﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و دﺳـﺘﮕﺎه  ﻫـ ﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر  ارزﯾـ ﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻗﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻃﯽ ۱۰ ﻫﻔﺘﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ICNA و ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﻫﻮازیACC ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ  دو ﺻـﻮرت  ﭘـﺎک و آﻟـﻮد ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری SPSS ﻧﺴﺨﻪ ۱۸ و آزﻣﻮن ﻫﺎی وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن و ﻣﮏ ﻧﻤﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:

در روش ICNA، ۶۱ درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ و ۳۹/۵ درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روش ACC اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۷۶ درﺻـﺪ و  ۶۹/۵درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﻫﺮ دو روش اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ۰۰۱٫P<0(.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:

ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮی ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ICNA و ACC ﺑﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﺴـﺘﻤﺮ،  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد

مقدمه

در ﺧﻼل دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑـﺮوز و ﺷـﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ز ﯾـﺎدی را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در اﻣﺮﯾﮑـ ﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱/۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐـ ﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز   ۹۹۰۰۰ ﻣـﺮگ  ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖﻣﺤـﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻋﻔﻮﻧــﺖ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ  ﻫـﺎ از  ﺳﻄﻮح ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ وﺳـﯿﻌﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻤـﺎس  ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

ﺳﻄﻮح ﻣﺤﯿﻄﯽ درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺂن ﻫـ ﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣـﺎ ﻧﯽ ﺑـﻪ  دودﺳـﺘﻪ  ی

ﺗﻘﺴـ ﯿﻢ ﻣــﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .

ﺳــﻄﻮح ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑ ﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﮐـﺎف ﻓﺸﺎرﺳـﻨﺞ، ﮔﻮﺷـﯽ ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻔـﻮﻧﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﻘﺎﻃﯽ ازﺟﻤﻠـه  رﯾﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮ ﺗﺨﺖ، ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ، ﺳـﻄﻮح  دستگاه Laminar air flow(هوای استریل)  ، روﺷﻮﯾﯽ ﻫـ ﺎ، ﺳﺎﮐﺸـﻦ  ﻫـﺎ، ﺗﺸـﮏ ﻫـﺎ،ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ، ﭘﺮده ﻫﺎ، ﺳﻄﻞ ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺷﻮی ﻫﺎ، دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎی درب ﻫﺎ، ﮔ ﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آﺳـ ﯿﻨﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﺗﺄﯾﯿـﺪ  ﺷـﺪه اﺳـﺖ .

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  وﺳـ ﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿـ ﺰات ﭘﺰﺷـ ﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ازﺟﻤﻠـه دستگاه Laminar air flow و نسل جدیددیوارهای ماژولارکه نقش به سزایی در کنترل عفونت دارند .

 • تاثیردیوارهای ماژولار در کاهش عفونت های اتاق عمل
 • تجمع کمتر میکروارگانیسم ها به دلیل سطوح صاف و هایژنیک سیستم ماژولار
 • شست و شوی راحت‌تر
 • قابل بازیافت بودن متریال سیستم ماژولار
 • عدم تولید گازهای سمی
 • کاهش درز افقی به نسبت درزهای عمودی و عرض شیارها مابین ۳ الی ۸ میلیمتر از جنس نوار سیلیکونی که خود این درزها میتواند منبعی برای میکروب ها باشد.

و دستگاه laminar air flow نسل جدیدی از دستگاههای توزیع فشارهوا یکتواخت در محیط میباشد. هدف اصلی این دستگاه فیلتر کردن هوای ورودی از دستگاه هوا ساز و ایجاد یک فضای محافظت شده؛ عازی از هر گونه ذرات آلوده در پیرامون بیمار میباشد. این سری از دستگاهها قابلیت کنترل میزان مختلف از آلودگی را دارا هستند و هوای یکنواخت در کل محیط اتاق ایجاد میکنند.

این دستگاهها قابل استفاده در برای اتاقهای عمل بیمارستانها و اتاقهای تمیز (clean room) میباشند که محیط یکدست و عاری از آلودگی را ایجاد میکند. به همراه این دستگاه در صورت لزوم میتوان از امکانات اختیاری بیشتری استفاده کرد. این دستگاه به صورت ماژولار تولید میشود و به این سبب قابلیت نصب آسان در محل اتاقهای عمل را دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣـ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﻧﺘﻘـﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زاﯾﻦ رو ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓـﺖ  ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﯾﮑـ ﯽ از ﻣﻬـﻢ  ﺗـﺮ ﯾﻦ  اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺘـﺮل ﻋﻔﻮﻧـﺖ   ﻫـ ﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﻧﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.

ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣﺤــ ﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﻃﯿــﻒ ﮔﺴــﺘﺮده ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روﺗﯿﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿـ ﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟ  ﯿـ ﻞ اﻫﻤﯿﺘﺸـﺎن  در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮردﺗﻮﺟـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ازﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﯾـ ﮏ ﻣﺤـ ﯿﻂ اﺳـﺘﺮ ﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣـﺬف اﺟـﺮام، ﺧﺎﮐﺮوﺑـ آﺷﻐﺎل، ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ و ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﻄـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺰﺑﺂن ﻫﺎی ﺣﺴﺎس در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺂن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫﻤ ﯿـ ﺖ اﯾـ ﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ.

از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ در ﺧﻼل دﻫﻪ ی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤـﻮدن اﻧﺘﺸـﺎر  ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣـﺎ ﻧﯽ ﯾﮑـ ﯽ از اﺻـ ﻠﯽ ﺗـﺮ ﯾ ﻣ ﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮردﺑﺤﺚ در اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻮد  اﺳـﺖ.

در ﯾـ ﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻄﺢ آﻟـﻮدﮔ ﯽ ﻣﺤـ ﯿﻂ و ﺗﺠﻬﯿـ ﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه در زﻣـﺎن ﺷـﯿﻮع ﻃـﻮﻻﻧﯽ  ﻣـﺪت  آﺳﯿﻨﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  آﻟـﻮدﮔ ﯽ ﺑـﻪ آﺳـ ﯿﻨﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮ، ﮐﻠﺴـﺘﺮ ﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴــﯿﻞ و اﺳــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾـﯽ  ﻣﻘــﺎوم ﺑــﻪ ﻣﺘــﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ در ﺗﻌـﺪاد ی از ﻧﻘـﺎط  ﭘﺮﺗﻤـﺎس ﻧﺰد ﯾـ ﮏ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺸـﺎﻫﺪه و   اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻤـﺎران  ﻧﯿـا ﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ .

از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ﻧﺘـ  ﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن داده   اﻧـﺪ ﮐـه  ﺗﺸــﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻓــﺖ و ارﺗﻘــﺎء ﺳــﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣــﻮارد ﺑــﺮوز ﻋﻔﻮﻧــﺖ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷــﯽ از ﮐﻠﺴــﺘﺮﯾﺪﯾﻮم دﯾﻔﯿﺴــﯿﻞ  آﺳﯿﻨﺘﻮﺑﺎﮐﺘﺮ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ۵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داده  اﻧـﺪ  ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻃـﻮر  ﻣﯿـ ﺎﻧﮕﯿﻦ ۴۰ درﺻـﺪ  ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل MRSA و VRE را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـ  ﯽ دﻫـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮا ﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﻧﯽ ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم  نظﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺻـﻮرت  روﺗـ ﯿﻦ و ﺣﻔـﻆ ﺷـﺮا  ﯾﻂ ﻣﻄﻠـﻮب  ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ و آﻟﻮدﮔﯽ زداﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـ ﮑﯽ دو ﻋﻤﻠﮑـ ﺮد اﺻــﻠﯽ

 1. ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻏﯿﺮﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ، ﺷــﺎﻣﻞ: ﻣﺮﺗــﺐ ﻣ ﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺮاﺑﯽ و ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ  ﺣﻔﻆ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
 2. ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟـﻮژ ﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﻮادی ﮐﻪ رﺷـﺪ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴــﻢ ﻫــﺎ را ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣــﯽ ﮐﻨﻨــﺪ.

ﻧــﻮد درﺻــﺪ  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮدوﺧﺎک ﻇﺎﻫﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﻮل زدودن اﯾﻦ ﮔﺮدوﺧـﺎک  ﻫﺎﺳـﺖ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣـﺪ ﯾﺮﯾﺖ ﺻـﺤ ﯿﺢ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻧﻈﺎﻓـﺖ در   ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺮ  ی ﺿﺮوری و ﺣﯿـ ﺎﺗﯽ اﺳـﺖ و ﭘـ  ﺎﯾﺶ ﮐـﺎرا ﯾﯽ ﻧﻈﺎﻓـﺖﯾﮑـ ﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ  اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  .

ﻧﻈﺎﻓـﺖ  ﯾـ ﮏ روش اﻧﺠـﺎم  هزﯾﻨــﻪ- ﻓﺎﯾــﺪه ﻣــﺆﺛﺮ و اﻗﺘﺼــﺎدی در ﮐــﺎﻫﺶ ﺑــﺮوز ﻋﻔﻮﻧــﺖ ﻫــﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤـ ﯽ و ﺑـﺎ در  ﻧﻈـﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧـﺪازه  ﮔﯿـ ﺮی ﻣﻮردﺑﺮرﺳـ ﯽ ﻗـﺮار ﮔ ﯿـ ﺮد. از روش ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐـﺎرا ﯾﯽ ﻧﻈﺎﻓـﺖ، ﻣـ  ﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘـ ﺎﯾﺶ مﺸﺎﻫﺪه ای ﯾﺎ ﭼﺸﻤﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .

اﻣــﺮوزه در ﺗﺸــﺨﯿﺺ و درﻣــﺎن اﻏﻠــﺐ ﺑﯿﻤــﺎران از ﺗﺠﻬﯿــﺰات  وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـ ﯽ ﺷـﻮد ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل در ا ﯾـ ﺮان ﻫـ ﯿﭻ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و راﻫﻨﻤــﺎی ﻣــﺪوﻧﯽ ﺑــﺮای ﭘــﺎﯾﺶ ﻧﻈﺎﻓــﺖ روزاﻧــﻪ ی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺂن ﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ.

ا ﯾـ ﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـ ﮑﯽ  وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫـ ﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﻧﯽ دارد؛ ﻟـﺬ ا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿـﻌ ﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺳـﻄﻮح ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـ ﮑﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ روزاﻧـ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷـﮑ ﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.

 مواد و روش کار

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫـ ﺎی وﯾـ ﮋه (ICU) ﯾـ ﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن  ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ و ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ۰/۰۲۵ P= و ﺧﻄـ ﺎی ﻗﺎﺑـﻞ  ﻗﺒـ ۰/۰۴۳ d= و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ۰/۹۵ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ   ۴۰۰ ﻣﺤﺎﺳـﺒ  ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘ ﯿﺸـ ﯿﻦ از ﻣﯿـ ﺎن ﺳـﻄﻮح  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ درﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺗﻤـﺎس ﺷـﺎﻣﻞ؛   ﺗﺮاﻟـ ﯽ داروﯾﯽ، ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺰﺷـ ﮑﯽ، ﮐـ ﺎف ﻓﺸﺎرﺳـﻨﺞ،  ﮐﻠﯿﺸـﻪ ﻓ ﺎﯾـ ﻞ ﭘﺮوﻧـﺪ ﺑﯿﻤــﺎر(، دﺳــﺘﮕﺎه EKG )، دﺳــﺘﮕﺎه رادﯾــﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭘﺮﺗﺎﺑــﻞ، ﺳﺎﮐﺸــﻦ ﻧﺘﯿﻼﺗﻮر، دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮک، ﭘﺎﻟﺲ اﮐﺴـ ﯽ ﻣﺘـﺮ  ﺑـﻪ  ﺻـﻮرت  ﮐـﺎﻣﻼً  ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ی ده ﻫﻔﺘﻪ ای و دو ﺑـﺎر  در ﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ روش ICNA و ACC اﻗﺪام ﺷﺪ.

اﻟــﻒ : ﭘــﺎﯾﺶ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ای اﻧﺠﻤــﻦ ﭘﺮﺳــﺘﺎران ﮐﻨﺘــﺮل ﻋﻔﻮﻧــﺖ (ICNA)

اﯾﻦ روش ﻣﻤﯿﺰی در ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳـﻄﻮح  ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﻄﻮح ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ، وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ درﻣـﺎ ﻧﯽ و ﮐـﺎرا ﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﻫـ ﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﻧﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـ ﯽ رود. در اﯾـ ﻦ روش ﻧﻘﺎط ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﯾـ ﮏ ﭼـﮏ  ﻟﯿﺴـﺖ  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎ روش   ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣـ ﯽ ﮔﯿﺮﻧـﺪ . ﻧﺘـ ﺎﯾﺞ ﺑـﻪ  ﺻـﻮرت

(ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل)  ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

( و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )ﮐﺜﯿﻒ و ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .

 

در ا ﯾـ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از    ﯾـ ﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ از ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ICNA ﻧﻘـﺎﻃ ﯽ ﮐـه

 • ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮدوﺧﺎک،
 • ﻟﮑﻪ، آﻟﻮدﮔﯽ
 • آﻏﺸﺘﮕﯽ اﺟﺮام،
 • زﻧﮓ زدﮔﯽ،
 • ﭘـﺎرﮔ ﯽ
 • ﺷﮑﺎف،
 • ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
 •  ﺧﺮاﺑﯽ

ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻤﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دارای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺜﯿﻒ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ  ﻗﺒـﻮل  ازﻧﻈـﺮ  ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﯽ ذﮐـﺮ  ﮔﺮدﯾﺪ.

 

ب:  ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺑـﺮ  اﺳـﺎس  ﺷـﻤﺎرش  ﮐﻠﯽ ﻫـﺎی ﻫـﻮاز ی (ACC)

در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮاب اﺳـﺘﺮﯾﻞ از ﻧﻘـﺎط اﻧﺘﺨـﺎ ﺑﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و وﺳـ ﺎﯾﻞ ﮐﻤـ ﮏ درﻣـﺎ ﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑـﺮدار ی ﺻـ ﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻮاب را ﺑـﺎ  ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮده ﭘﺲ ازآن ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  زﯾﮕـﺰاگ ﺳـﻮاب   ﻣـ ﯽ ﮔـﺮدد . ﺳﭙﺲ ﺳﻮاب را در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟ  ﯿﻦ اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﻗــﺮار داده و ﺑــﻪ ﻣــﺪت ده ﺛﺎﻧﯿــﻪ آن را ﺳــﺮوﺗﻪ ورﺗﮑــﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﭘﺲ ازآن ﺻﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل را ﺗﻮﺳـﻂ ﺳﺮﺳـﻤﭙﻠﺮاﺳﺘﺮﯾﻞ در ﭘﻠﯿﺖ ﺣﺎوی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻼدآﮔﺎر ﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ دﺳـﺘﻮر  ﺳﺎﺧﺖ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮﯾﺪر اﺳﺘﺮﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻂ، ﮐﺸﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ داده ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﭘ ﻠﯿـ ﺖ ﻫـﺎ را ﺑـ   ﻣﺪت ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ۳۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد در اﻧﮑﻮﺑـﺎﺗﻮر ﻗـﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﭘﺲ ازاﯾﻦ ﻣﺪت رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮ ﮐﻠﻨﯽ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی cfu/cm ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﭘﯿﺸــﯿﻦ ﻧﻘــﺎﻃﯽ ﮐــﻪ دارای ﺑــﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑــﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ۲/۵ cfu/cm2 ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﮐﺜﯿﻒ و ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دارای ﺑـﺎر  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﯽ ﮔـﺰارشی ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ روش ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿـه ﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻـﻮرت  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨـﺪ ی ﭘـﮏ  و ﺑـﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از اﺗـﻮﮐﻼو  اﺳـﺘﺮﯾﻞ ﻣـ ﯽ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺑـﺮا  ی اﻃﻤﯿﻨـ ﺎن از اﻧﺠـﺎ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻼس ۶ در ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎد ﻣــﯽ ﮔــﺮدد و در زﻣــﺎن ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺑــﺮداری ﻧﯿــﺰ از دﺳــﺘﮑﺶ اﺳــﺘﺮﯾﻞ ﯾـــﮏ ﺑﺎرﻣﺼـــﺮف اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــ ﯽ ﺷـــﻮد.

یافته ها

ﺑﺮای ده ﻧﻘﻄـﻪ  ﻣﻮردﺑﺮرﺳـ ﯽ در اﯾـ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  درﻣﺠﻤـﻮع  ۴۰۰ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ICNA ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ۷۷ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺜﯿﻒ، ۴۵ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﮐﺜ ﯿـ ﻒ و ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺗﻤ  ﯿـ ﺰ، ۲ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺜﯿﻒ و ۷۶ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒـل و  ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ. درﻣﺠﻤﻮع ۶۱ درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑـﺮا ی ﻧﻘـﺎط ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ    ۳۹/۵ درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻣﮏ ﻧﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘه به  اﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ داﺷـﺘﻨﺪ  (۰/۰۰۱ <P-value ) ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎ  روش ICNA در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۱ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

جدول 1

ﺟﺪول (۱) : ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎﻓﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ روش ICNA

ﺑﺮای ۱۰ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳـ ﯽ در اﯾـ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  درﻣﺠﻤـﻮع  ۴۰۰ ﺑﻪ روش ACC ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻘـﺎط   ﻣﻮردﺑﺮرﺳـ ﯽ۲۸   ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﺎک و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ۱۱۹ ﻧﻘﻄـﻪ ﻗﺒـل و   ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻟﻮده و ﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ۲۰ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘـﺎک   ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻟﻮده و ۳۳ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺎﻓﺖ آﻟﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭘﺎک و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. درﻣﺠﻤﻮع ۷۶ درﺻﺪ ﻧﻘـﺎط ﻗﺒـﻞ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ    ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑـﺮا ی ﻧﻘـﺎط ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ    ۶۹/۵ درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن ﻣـﮏ   ﻧﻤـﺎر ﻧﺴـﺒﺖ   ﻫـ ﺎی واﺑﺴﺘﻪ، اﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎ اﺧﺘﻼف آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﯾﮑـﺪ ﯾﮕﺮ ﺪاﺷﺘﻨﺪ .

ﺗﻮزﯾـ ﻊ ﻓﺮاواﻧـ ﯽ وﺿـﻌ ﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ۲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺟﺪول (۲): ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎﻓﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ روش ACC

 

ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎ روش ICNA 122 )61 )  درﺻﺪﻧﻘﺎط ﻗﺒـﻞ و  ۷۹ ۳۹/۵ درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روش ACC 15276 درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ و ۱۳۹ ۶۹/۵ درﺻﺪﻧﻘﺎط ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮزﯾﻊ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ در ACCو  ICNA دو روش نمودار شماره یک نشان داده است .

روش آزمون

ﻧﻤﻮدار(۱۰): ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻮزﯾﻊ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﺎ دو روش ICNA و ACC ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ

ﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در روش  ICNA 50/25 درﺻﺪ آﻟﻮده و ۴۹/۷۵ درﺻﺪ ﭘﺎک ﺑﻮدﻧﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روش ACC 72/75 درﺻﺪ ﻧﻘﺎط آﻟﻮده و ۲۷/۲۵ درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﭘﺎک ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻧﺘـ  ﺎﯾﺞ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

نمودار(2)) :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ میزان وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﺎ دو روش ICNA و ACC  در ارزیابی خطر عفونت بیمارستانی

نمودار(۲)) :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ میزان وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﺎ دو روش ICNA و ACC

 

بحث و نتیجه گیری

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ در ﻫـﺮ دو روش ICNA و ACC ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒـﻞ از آن ﮐـﺎﻫﺶ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در روش ICNA 21/5 درﺻـﺪ و در  روش ACC 6/5 درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻟﮑﻦ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ، ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴـ ﯿﺎر ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮد.

ﭼﻨـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐـﻪ ﻧﻈﺎﻓـﺖ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧـ ﯽ ﻧﻘـﺎط ﮐﺜ ﯿـ ﻒ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﮔـﺰارش  ﺷﺪه اﺳﺖ :

 • ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺨـﺶ  ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﻫـ ﺎی وﯾـ ﮋ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮ روی ﺳـﻄﻮح ﻣﺤ ﯿﻄـ ﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـ ﻣﯿﺰان ﻧﻘـﺎط ﮐ ﺜﯿـ ﻒ ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺑـﺎ روش    Visual و ACC ﺑـه  ﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۲ و ۱۵/۵ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺧﻄـﺮ  ازﻧﻈـﺮ  رﯾﺴـﮏ  ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣـﺆﺛﺮ  ﺑـﻮدن ﻧﻈﺎﻓـﺖ در ﮐـﺎﻫﺶ    آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﯾـ ﮏ روش ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫـ ﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎ ﻧﯽ از ﺗﺠﻬﯿـ ﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻟﻮک و ﻫﻤﮑﺎران در اﯾﺮﻟﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ در  ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺑـﺎ روش    ICNA  و ACC ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۳/۳ و ۴/۲ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺨـﺶ  داﺧﻠﯽ در روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ای ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ درﺣـﺎﻟ  ﯽ ﮐـﻪ در روش  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ۴/۱ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺘـ ﺎﯾﺞ در ﺷﺎﺧﺺ ACC ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد و در ﺷـﺎﺧﺺ  ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
 • ﮐﻮﭘﺮ و ﻫﻤﮑﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ۲۷ ﻧﻘﻄـﻪ را در دو ﺑﺨـﺶ   داﺧﻠﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ ﺑـﺎ روش    ICNA و ACC ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣ ﯿـ ﺰان ﻧﻘـﺎط ﮐﺜ ﯿـ ﻒ در روش ICNA ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ   ۲۰ و ۱۰/۷۵ درﺻـﺪ و در  روش ACC 77 و ۷۵ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ . درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺎط ﮐﺜﯿﻒ ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﻧﻈﺎﻓـﺖ در روش    ICNA 61 و ۳۹/۵ درﺻـــﺪ و در روش ACC 76 و ۶۹/۵ درﺻـــﺪ ﺑﻮد.
 • ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘـ ﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﺮ ﯾﻔﯿـ ﺖ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﺸـﺎن داد   ۸۲ درﺻﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ روش ICNA ﺗﻤﯿﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ روش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ACC ﺗﻨﻬﺎ ۳۰ درﺻﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﯿـ ﺰ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـ   ﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ICNA ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۴۰ cfu/cm2 ﺑﻮد .

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ و   ﻧﯿـ ﺰ ﻧﺘـ ﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺷـﺮﻟﻮک، ﮐـﻮﭘﺮ ﮔﺮﯾﻔﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ICNA و ACC در ﺗﻌﯿـﯿ ﻦ ﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳـﻄﻮح ﺗﺠﻬ ﯿـ ﺰات ﭘﺰﺷـ ﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﺷﺎره دارد، ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ICNA و ACC در ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓـﺖ  ﺳﻄﻮح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *