خرید

 

اولویت های عوامل موثر بر خرید تجهیرات پزشکی بیمارستان ها براساس استانداردها 

مقدمه :

پیشرفت هاي فنّاوري، استفاده از روش هاي علمی در تصمیم گیري خرید تجهیزات پزشکی را ضروري نموده است.

بیمارستان براي ارائه خدمات تشخیصی و درمانی باید تجهیزات پزشکی موردنیاز را تأمین نماید. تجهیزات پزشکی

بخش مهمی از منابع بیمارستان را شکل می دهد . تجهیزا ت پزشکی نقش ویژه اي در ارتقاءسلامت وایمنی جامعه دارند ومدیریت

صحیح و بهینه آن می تواند از نظراقتصادبهداشت ودرمان،آموزش پزشکی و پژوهش به شکل قابل ملاحظه اي درتوسعه ملی هر

کشور ي اثرگذار باشد. در تمام بخش هاي دولتی، خصوصی و تعاونی تجهیزات پزشکی ازنظر اقتصادي و مدیریتی از اهمیت و توجه

خاصی برخوردار است.

خرید، یکی از راه هاي تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان است. به طورکلی عوامل مختلفی بر فرایند خرید تجهیزاتپزشکی تأثیر می گذارد. برخی از این عوامل عبارت اند از:

 • نیازسنجی،

 • انتخاب مکان نصب دستگاه،

 • نحوه نصب دستگاه،

 • انتخاب فروشنده مناسب و تنظیم قرارداد

 • قیمت

 • ارزش کالا

 • تجربه خرید

 • کیفیت کالا

 • عوامل مالی و اقتصادي،

 • عملکردي،

 • فنّاوري،

 • راهبردي

 • آگاهی از نام و نشان تجار ی( (Brand) می باشند.

در برخی از بیمارستان ها جهت اولویت بندي جایگزینی یا خرید تجهیزات پزشکی، سه معیار موردتوجه قرار می گیرد:

 1. میزان استفاده از تجهیزات،

 2. وجود تجهیزات جایگزین و هزینه

 3. تعمیر و نگهداري تجهیزات

جهت انتخاب لوازم و تجهیزاتپزشکی اصول راهنماي هشتگانه اي ارائه شده استکه عبارت اند از:

 1. نیاز،

 2. تناسب،

 3. کیفیت،

 4. قیمت،

 5. منابع،

 6. استفاده ونگهداري،

 7. ماده سازنده تجهیزات،

 8. یک بارمصرف یا چند بار مصرف بودن تجهیزات

 

به طورکلی در هر خرید عاقلانه رعایت پنج اصل  معروف به پنج توصیه می شود

 • قیمت مناسب ،( Price Right)

 • کیفیت مطلوب ،(Right Quality )

 • منبع مناسب ، (Right Source)

 • مقدار مناسب ،( Right Quantity)

 • زمان مناسب (Right T

 

خرید تجهیزات پزشکی در بیمارستان هاي کشور داراي سازوکارهاي مختص به خود می باشد که بی توجهی به این امر ممکن استمشکلاتی را به دنبال داشته باشد.

فقدان مدارك فنی مربوط به تجهیزات،

عدم رعایت استانداردهاي بین المللی تجهیزات،

خرید نامناسب تجهیزات

در اثر بی توجهی به نظرات کارشناسان فنی و نبود لوازم و قطعات مصرفی و

بلااستفاده ماندن تجهیزات به دلیل نداشتن مهارت کار با آن   ازجمله این مشکلات است

بر اساس مطالعات صورت گرفته، نبود تجهیزات پزشکی مناسب عامل بروز خطاهاي پزشکی و مرگ سالانه 400 نفر درانگلستان می باشد. لذا مدیر بیمارستان، مسئولین تجهیزات پزشکی و بخش ها و کلیه برنامه ریزان این امر باید از اهمیت این مقوله براي بیمارستان هاي کشور آگاهی کافی داشته باشند.

با توجه به تغییرات فنّاوري، ضرورت وجود تکنیکی قوي که بتواند انسان را در تصمیم گیري یاري نماید محسوس است مدل تحلیل سلسله مراتبی، ابزار مناسبی در بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیري است و موجب سهولت اتخاذ تصمیم می گردد.

خرید مناسب و صحیح تجهیزات پزشکی مهم ترین عامل در مدیریت تجهیزات پزشکی است و از مشکلات عدیده آتی پیشگیري می نماید

عدم توجه به عوامل مؤثر بر خرید  تجهیزات پزشکی، ارائه خدمات مناسب بیمارستان را با مشکلاتی مواجه خواهد نمود. همچنان که نقص در هر یک از مراحل تولید، توزیع و یا استفاده از تجهیزات پزشکی، باعث افزایش خطاهاي پزشکی می گردد. توجه به  استانداردهاي تجهیزات پزشکی از این نقص می کاهد

توجه به عواملی چون کیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و آموزش در هنگام خرید از خرابی تجهیزات و صرف هزینه هاي مازاد پیشگیري خواهد کرد همچنین دسترسی به تجهیزات پزشکی مناسب، بر رضایتمندي بیمار و ارائهمطلوب خدمات و عملکرد بیمارستان ها اثرگذار است و فقدان تسهیلات مناسب مانند وسایل عمل جراحی و امکانات مربوط به آن، خراب بودن دستگاه هاي تشخیصی مانند رادیولوژي و امثال آن باعث افزایش اقامت بیمار می شود  علاوه بر آن کیفیت خدمات پس از فروش ازجمله تحویل و نصب مناسب، در افزایش رضایتمندي خریدار، تمایل به خرید مجدد و توصیه آن فروشنده به دوستان و آشنایان تأثیر مثبتیداشته است.

 سویی به دلیل تنوع محصولات و اختیار سازمان در انتخاب محصول متناسب با نیازش، شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم گیري در محیط رقابتی و استفاده از روش هاي علمی جهت انتخاب محصول و خدمت در مؤسسات بهداشتی و درمانی از اهمیت ویژه اي برخورداراست.

 

مشکلات خرید از نظر پاردشی :

پاردشی درسال 2005 به این نتیجه رسید که بیش ترین مشکلات خرید عبارت بودند از:

 • تأخیر در ارائه گواهی هاي موردنیاز ،

 • خرید تجهیزات با نرخ بالا،

 • خرید تجهیزات بدون نیاز،

 • خرید تجهیزات نامناسب

عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی شامل چهار معیار

 • » کیفیت شامل سه زیرمعیار است که“کیفیت دستگاه”

با وزن نهایی    ./407  به عنوان مهم ترین ”  راحتی کار با دستگاه

با وزن نهایی ./274  عنوان کم اهمیت ترین عامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی هستند . (IR:0/007)

 

 • قیمت شامل چهار زیرمعیار است که قیمیت پایین دستگاه

 با وزن نهایی ./ 280    به عنوان مهم ترین و معیار “تخفیف براي پرداخت نقدي”

با وزن نهایی ./204 به عنوان کم اهمیت ترین عامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی هستند. (IR:./.2)

 

 • خدمات پس از فروش شامل چهار زیرمعیار است

که “مهارت مهندسین”  با وزن نهایی ./293 به عنوان مهم ترین و ” دسترسی به مهندسین “

با وزن نهایی ./228 به عنوان کم اهمیت ترین عامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی هستند.|( IR: ./.2)

 

 • نام و نشان تجاري شامل سه زیرمعیار است که

به” قدمت برند ” با وزن نهایی  ./376 به عنوان مهم ترین و ” شهرت برند” با وزن نهایی ./277 به عنوان

کم اهمیت ترین عامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی هستند .(IR:./009)

 

نمودار

 

اولویت بندي عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی براساس گزارش های بیمارستان های تهران 

اولویت ها

 

نتیجه گیری :

 

درمجموع بیمارستان هاي منتخب شهر تهران از بین عوامل کیفیت، قیمت، خدمات پس  از فروش و برند، کیفیت (با وزن نهایی  (L:0/414 مهم ترین عامل و قیمت با ( وزن نهایی (L:0/148)به عنوان کم اهمیت ترین عامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی بود.

بر اساس یافته هاي پژوهش گراوند و همکاران از بین چهارمتغیر اثرگذار بر تصمیم خرید مشتري که شامل کیفیت قیمت، تبلیغات و توزیع می شود، کیفیت به عنوان اولویت اول و قیمت به عنوان اولویت دوم، تصمیم خرید مشتري را تغییرمی دهند. این مطالعه نشان داد که قیمت پایین محصول ممکن است باعث رضایت مندي خرید یک مشتري شود اما در مورد مشتري اي که به کیفیت اهمیت می دهد، ایجاد رضایتنمی کند. یافته هاي مطالعه دیگري نشان داد وقتی کیفیتمحصولی خاص تضمین می شود، خریدار تمایل بیشتري بهخرید آن محصول دارد. بر اساس یافته هاي پژوهش گاوند رابزارهاي ارزیابی فناوري سلامت موجب بهبود کیفیت تصمیم گیري می شود و شکاف اطلاعاتی مدیران را برطرف می نماید و تأث یر مثبتی در خریدتجهیزات پزشکی دارد.

. همچنین استفاده از ابزارهاي فن آوري اطلاعات سلامت در بسیاري از موقعیت ها مانند خرید تجهیزات جدید، اجراي شیوه هاي درمانی جدید وبرنامه هاي مالی قابل استفاده است و به عنوان ابزاري مناسب در تصمیم گیري خرید تجهیزات پزشکی بر اساس استانداردها وشواهد علمی می باشد .

  یافته هاي مطالعه”  بیان” نشان داد برند عامل مؤثر بر رفتار خرید است چراکه تصو یر ذهنی مشتر ي از کشور سازندهمنعکس کننده ادراك کل ی مشتر ي درباره کیفیت محصول است و بر ترجیحات مشتر ي در انتخاب محصول اثرگذاراست. طبق یافته هاي مطالعه د یگري در بلژیک، کیفیت ادراك شده و نحوه ارتباطات تأثیرقابل توجهی بر قصد خر ید مشتریان دارد.

 نتایج حاصل از استفاده از تجهیزات پزشکی کارآمد،افزایش سطح سلامت جامعه، رشد اقتصادي، بهبود شرایط اجتماعی، سیاسی و نظامی می باشد، ازاین رو،خرید تجهیزات پزشکی که به نوعی سرآغاز رسیدن به اهداف ذکر شده است، امري بسیار مهم و حساس می باشد که می بایست با دقت نظر و کارشناسی کاملصورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *